84 responses to “Ron Paul: Obama’s Next Target: Syria”